Statuten

STATUTEN VAN DE VZW

“NATIONALE VERENIGING VAN EXPORTEURS EN HANDELAARS IN SIERTEELTPRODUCTEN"

VERKORT NAVEX

 

I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

 

Artikel 1 – Naam

Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met naam "Nationale vereniging van exporteurs en handelaars in sierteeltproducten", in het kort "NAVEX VZW".

Zij vervangt de beroepsvereniging met dezelfde naam, met ondernemingsnummer 0475.085.907.

Zij herneemt alle rechten en plichten van voornoemde.

Deze naam komt voor in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige vermelding van het adres van de zetel.

 

Artikel 2 – Adres

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van deze statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging.

 

Artikel 3 – Belangeloos doel en voorwerp (activiteiten)

De vereniging heeft een belangeloos doel:

De vereniging heeft tot doel de beroepsbelangen van de handelaars en exporteurs in sierteeltproducten in België te verdedigen en hen te ondersteunen dankzij informatieverstrekking, opleiding en belangenbehartiging.

 

De VZW heeft hierbij volgende activiteiten tot voorwerp:

De VZW zal alle middelen mogen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voornoemde niet-winstgevende doelstellingen.  Binnen de wettelijke grenzen mag zij bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten verrichten waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de voornoemde niet-winstgevende doelstellingen.

 

De VZW mag alle handelingen verrichten of (handels-)daden, inclusief economische activiteiten van commerciële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar belangeloos doel te maken hebben en die te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar belangeloos doel. Zo mag de vereniging vergoedingen innen om haar lasten en kosten te dekken alsook roerende en onroerende goederen verwerven en bezitten, nodig voor de verwezenlijking van haar doel. Met het oog op de verwezenlijking van haar belangeloos doel en voorwerp, kan de vereniging tevens op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, samenwerken met andere organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, verenigingen en vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht.

 

Artikel 4 - Duur

De VZW bestaat voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

 

 

II. LEDEN

 

Artikel 5

De VZW bestaat uit werkende leden en toegetreden leden.

Werkende leden kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

Toegetreden leden kunnen alleen natuurlijke personen zijn.

De VZW bestaat minstens uit drie werkende leden, verder in deze statuten “leden” genoemd.  Er is geen maximumaantal bepaald. 

 

Artikel 6

De werkende leden moeten het beroep uitoefenen van exporteur en/of groothandelaar in sierteeltproducten.

 

De toegetreden leden zijn deze die door hun raadgevingen en inschrijvingen tot de vooruitgang van de vereniging medewerken.

 

Artikel 7

Elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als lid.  De inhoudelijke voorwaarden om tot de VZW als lid toe te treden zijn de volgende:

 • De statuten en in het bijzonder het belangeloos doel onderschrijven
 • Actief zijn als exporteur en/of groothandelaar in sierteeltproducten
 • Akkoord zijn met de praktische afspraken rond het lidmaatschap en het lidgeld

Een kandidaat-lid moet schriftelijk een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering.  Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden.  Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van toegetreden leden. Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat-toegetreden lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als toegetreden lid tot de VZW wordt toegelaten. Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een toegetreden lid, moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Artikel 8 – Rechten en plichten van leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen.  Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en uur van de raadpleging van het register overeenkomen.  Dit register kan niet worden verplaatst.

De werkende leden zijn er toe gehouden

 1. plichtsgetrouw de statuten na te leven
 2. een jaarlijkse bijdrage te storten waarvan het bedrag en de wijze van betaling elk jaar voor de duur van één kalenderjaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

Elk toegetreden lid bezit de volgende rechten en plichten:

 • hij kan enkel aanspraak maken op de dienstverlening zoals die door het Bestuursorgaan werd vastgesteld voor toegetreden leden
 • hij heeft geen stemrecht in de algemene vergadering

 

De rechten en plichten van de toegetreden leden kunnen gewijzigd worden zonder instemming van de toegetreden leden. Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

 

Artikel 9 - Lidmaatschapsbijdrage

De leden betalen jaarlijks een bijdrage die ondeelbaar is.  De bijdrage mag echter niet meer bedragen dan 20.000 euro.

 

Toegetreden leden zijn er niet toe gehouden een jaarlijkse bijdrage te storten.

 

Artikel 10 – Ontslag

De leden hebben het recht op elk ogenblik ontslag te nemen. Het ontslag moet hij schriftelijk aan de voorzitter of de secretaris van het bestuursorgaan worden gericht.

De VZW kan dan van deze leden de vervallen en niet-betaalde bijdragen, inbegrepen die van het lopend jaar, vorderen.

Daarnaast wordt het lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch:

 • wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de VZW
 • wanneer het lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Algemene Vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

 

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te worden in de VZW.
 • wanneer een toegetreden lid in een bepaalde hoedanigheid toegetreden lid was en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

 

Artikel 11

Een lid dat zijn bijdrage voor het lopende jaar niet betaalt heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning,  is  ontslagnemend.

 

Artikel 12

De leden kunnen uitgesloten worden

 1. als zij de statuten en de bijzondere verordeningen niet naleven;
 2. in geval van kennelijk wangedrag
 3. als zij door hun lidmaatschap of hun optreden de belangen van de vereniging schaden.

 

Artikel 13

De uitsluiting van een lid moet worden geagendeerd in de oproeping van de algemene vergadering.  Het lid moet worden gehoord ter vrijwaring van de rechten van verdediging.  De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

 

Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat toegetreden lid.

 

Artikel 14

De leden die ontslag hebben genomen of uitgesloten worden, mogen geen gebruik meer maken van hun hoedanigheid van lid van de vereniging. Zij verliezen de mogelijkheid om zich in de toekomst te beroepen op de rechten en de voordelen die de vereniging aan haar leden toekent.

 

Artikel 15

Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde ingeval het lid overlijdt, failliet of onbekwaam verklaard wordt of onder voorlopig bewind wordt gesteld.

 

 

 

Artikel 16

Een uittredend of uitgesloten lid en de erfgenamen en rechthebbenden van een overleden lid, kunnen nooit aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, noch de teruggave vorderen van gestorte bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties.

Indien het ontslag of de uitsluiting plaats vindt tijdens een lopend boekjaar, zal het lid aan de verplichtingen, die het voor de duur van het lopend boekjaar onderschreef door zijn louter lidmaatschap tegenover de vereniging, onderworpen blijven.

In geen geval kan een uittredend of uitgesloten lid, noch zijn rechthebbenden mededeling of afschrift van de rekeningen, verzegeling van de goederen van de vereniging of het opmaken van een inventaris eisen.

Dit geldt eveneens voor een uittredend of uitgesloten toegetreden lid en de erfgenamen en rechthebbenden van een overleden toegetreden lid.

 

 

III. ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 17

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.

Alle leden van de vereniging dienen uitgenodigd te worden tot het bijwonen van de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder, bij diens afwezigheid door het oudste lid.

 

Artikel 18

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht op naam van een ander lid.

De volmacht is persoonlijk, niet-overdraagbaar en slechts geldig voor de op de uitnodiging vermelde algemene vergadering op gemelde datum.

De volmacht vermeldt plaats, datum en agenda van de algemene vergadering.

leder lid kan ten hoogste drager zijn van één volmacht.

 

Artikel 19

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:

 • de wijziging van de statuten
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid;
 • de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 • om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

 

Artikel 20

De algemene vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen, en dit binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

 

Artikel 21

Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen

 1. op verzoek van het bestuursorgaan telkens het belang of het doel van de vereniging zulks vereist;
 2. op verzoek van de voorzitter van het bestuursorgaan telkens hij dit nuttig oordeelt;
 3. In de gevallen bepaald bij de wet of wanneer ten minste 1/5 van de leden dit vraagt.

 

Deze buitengewone algemene vergadering moet binnen de maand na het indienen van zulk verzoek gehouden worden op datum, uur en plaats vermeld op de bijeenroeping, die minstens vijftien dagen voor de vastgestelde datum aan alle leden dient te worden verstuurd.

 

Artikel 22 – Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

§ 1

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het bestuursorgaan bijeengeroepen. 

De leden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door middel van een gewone brief die de agenda vermeldt en minstens vijftien kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering wordt verzonden.

Een bijkomend punt kan op de agenda worden gebracht wanneer ten minste drie leden daartoe een verzoek richten tot de voorzitter ten minste vijf kalenderdagen voor de algemene vergadering.

 

 

 

§ 2

Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen leden op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.

Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens de vergadering. Tevens moet het de leden in staat stellen om hun stemrecht en/of vraagrecht uit te oefenen.

Een lid dat op deze manier op afstand deelneemt aan de algemene vergadering wordt gelijkgesteld met een lid dat daadwerkelijk fysiek aanwezig is op de algemene vergadering.

 

Artikel 23 – Aanwezigheidsquorum en meerderheden

Behoudens de gevallen door de wet voorzien kan de algemene vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Elk lid heeft één stem. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.

De verkiezing van bestuurders gebeurt bij geheime stemming en met gewone meerderheid van de aanwezige en stemgerechtigde leden.

 

De beslissingen op de Algemene Vergadering worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen van de aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

Voor het bepalen van de meerderheid worden niet-uitgebrachte, ongeldige en blanco-stemmen niet meegerekend.

 

Voor een wijziging van de statuten moet ten minste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden.  Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW voorligt, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5de van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

 

Artikel 24 – Verloop van de algemene vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

 

Artikel 25

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een proces-verbaal dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de VZW.

Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag.  Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de verslagen.

Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

 

 

IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 26

De vereniging wordt bestuurd door  een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste acht bestuurders, die gekozen worden door de algemene vergadering, bij geheime stemming en met gewone meerderheid van de aanwezige en stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is het oudste lid in rangorde verkozen.Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering. 

 

Artikel 27

Door het bestuursorgaan kunnen ook als bestuurders worden voorgedragen personen die om redenen van hun algemeen erkende bevoegdheid of deskundigheid op sociaal, economisch, juridisch, fiscaal of professioneel vlak een bijzondere bijdrage kunnen leveren ter verwezenlijking van het doel van de vereniging. Zij worden alsdan opgenomen in de vereniging als toegetreden lid voor de duur van hun mandaat.

Het bestuursorgaan kan voor maximum één vierde uit toegetreden leden bestaan.

 

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.  De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.  De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.  De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

 

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

 

Artikel 28

De algemene vergadering is bevoegd om op voorstel van het  bestuursorgaan een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester te benoemen.

De benoemingen geschieden bij geheime stemming en met gewone meerderheid.

 

Artikel 29

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De voorzitter kan voor maximaal 1 termijn worden herkozen als voorzitter.

 

Artikel 30 – Coöptatie van bestuurders

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

 

Artikel 31 – Bevoegdheden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de VZW, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.  De taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt.  Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

 

Artikel 32 – Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college van de VZW in alle handelingen in en buiten rechte.  Hij vertegenwoordigt de VZW voor de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter, een bestuurder of de secretaris.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen.  Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.  De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

 

Artikel 33 – Vergaderingen van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de voorzitter of secretaris.

De oproeping gebeurt schriftelijk; de uitnodigingen worden minstens zeven dagen vooraf verstuurd door de secretaris.

 

De voorzitter is bovendien, verplicht het bestuursorgaan in spoedzitting bijeen te roepen telkens hij van oordeel is dat de belangen van de vereniging dit vergen.

 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens ontstentenis of afwezigheid door de ondervoorzitter, of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de oudste der aanwezige bestuurders.

 

De aanwezigheid bij de beraadslaging en deelname aan de stemming van minstens de helft der leden van het bestuursorgaan is vereist.

De beslissingen van het bestuursorgaan zijn slechts geldig genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

In geval van staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

 

Besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden.  Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

 

 

 

Artikel 34 – Verslag van het bestuursorgaan

De notulen van het bestuursorgaan worden gehouden in een daartoe bestemd register en dienen te worden gewaard op de maatschappelijke zetel van de VZW.

 

Artikel 35

De voorzitter waakt over het naleven van de statuten en de reglementen. Hij zit het bestuursorgaan en de algemene vergadering voor en staat in voor de handhaving van de orde.

Hij treft alle maatregelen nodig voor het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan.

 

Artikel 36

De ondervoorzitter helpt de voorzitter bij zijn taak en vervangt hem van rechtswege bij zijn afwezigheid en/of ontstentenis.

Het voorzitterschap zal worden waargenomen door het oudste in rangorde aanwezig lid van het bestuursorgaan in geval van afwezigheid en/of ontstentenis van de voorzitter en de ondervoorzitter.

 

Artikel 37

De secretaris is belast met het administratief werk van de vereniging.

 1. hij stelt, onder toezicht van het bestuursorgaan, de notulen op van de vergaderingen van het bestuursorgaan en van de algemene vergaderingen.
 2. hij houdt de lijsten van de leden van de vereniging bij en legt de vragen om aansluiting bij de vereniging voor aan het bestuursorgaan.
 3. hij bewaart de briefwisseling en de archieven van de vereniging.

 

Artikel 38

De penningmeester voert de beslissingen inzake het bestuur van de goederen van de vereniging uit. Hij maakt de inventaris op en bewaart hem. Hij is verantwoordelijk voor de kasgelden en de hen toevertrouwde effecten.

Hij int de bijdragen en alle sommen die aan de vereniging verschuldigd zijn of die door haar moeten ontvangen worden. Hij levert daarvan kwijting af. Hij zorgt voor de plaatsing, overbrenging en terugtrekking van de gelden.

De penningmeester wordt gelast met de opstelling van de jaarlijkse staat van ontvangsten en uitgaven en de staat van de bezittingen en schulden.

Hij is gelast met het bijhouden der financiële geschriften, boeken en rekeningen zoals deze door de wettelijke beschikkingen terzake worden vereist of in de toekomst kunnen vereist worden,

De rekeningen worden opgesteld overeenkomstig een door de overheid opgelegd schema, bij ontstentenis hiervan, een aan de activiteit van de vereniging aangepast rekeningenstelsel. De penningmeester moet deze rekeningen gedurende vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging ter inzage leggen van de leden. De rekeningen mogen niet openbaar worden gemaakt zonder de toestemming van de algemene vergadering.

 

Artikel 39

Het vermogen van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen welke zij onder bezwarende of kosteloze titel heeft verkregen en welke de wet haar toestaat te bezitten.

Het maatschappelijk kapitaal wordt gestijfd door de bijdragen van de gewone leden, de geldboeten, de giften en legaten van particulieren, de toelagen van overheidswege en alle andere voordelen welke de vereniging wettelijk mag genieten.

De algemene vergadering beslist over de aanwending van het vermogen en de inkomsten van de vereniging binnen de grenzen bepaald in de wet van 31 maart 1998.

De beslissing wordt genomen bij meerderheid van tenminste drie vierde van de tegenwoordige leden.

In geen geval mag de vereniging delen of aandelen nemen in handelsvennootschap.

 

Artikel 40 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden twee afgevaardigde bestuurders aanduiden die met het dagelijks bestuur van de vereniging worden belast.

Deze verzorgen de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling en tekenen namens de vereniging tevens alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoersinstanties, post, spaarkas en dergelijke meer.

Het bestuursorgaan kan terzake bepaalde bevoegdheden delegeren aan de secretaris.

Het bestuursorgaan kan in bepaalde omstandigheden één of meerdere lasthebbers ad hoc aanduiden.

 

 

V. INTERN REGLEMENT

 

Artikel 41

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt.  Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten.  Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de VZW.

Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op te nemen.

 

 

VI. REKENINGEN EN BEGROTING

 

Artikel 42

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar aanvangen op datum van de stichting van de vereniging.

 

Artikel 43

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in de wet.  Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande jaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

De goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering geldt als ontlasting voor de bestuurders.

 

Artikel 44

Het batig saldo van een boekjaar vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen enkel beding bij wijze van dividenden aan de leden worden uitgekeerd.

 

Artikel 45

De algemene vergadering kan een commissaris benoemen die, op elk ogenblik, het recht hebben kennis te nemen van de boekhouding en mededeling te vragen van alle bewijsstukken.

 

 

VII. SCHEIDSGERECHT - BEOORDELING DER BETWISTINGEN

 

Artikel 46

Het bestuursorgaan zal alle middelen beramen om elk geschil dat de vereniging aanbelangt, te beslechten.

 

Artikel 46

De betwistingen die zouden ontstaan in de schoot van de vereniging en die als voorwerp de toepassing van de statuten en het reglement van orde zouden hebben, in gevallen die niet uitdrukkelijk werden voorzien, moeten steeds opgelost worden door twee scheidsrechters, te kiezen tussen de leden en aan te stellen door betrokken leden.

 

Indien de scheidsrechters zich niet kunnen akkoord stellen, wordt de betwisting beslecht door een opperscheidsrechter aan te stellen door de twee eerste scheidsrechters of, indien deze weigeren, door de voorzitter van het bestuursorgaan.

De beslissing is definitief en niet vatbaar voor beroep.

 

 

VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING DER VERENIGING

 

Artikel 47

De VZW kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum 1/5 van alle leden.

De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in deze statuten.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig de vzw-wetgeving.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone algemene vergadering over de finale bestemming van het netto-actief van de VZW dat moet besteed worden aan een gelijkaardig belangeloos doel.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het netto-actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

 

 

IX. SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 48

De VZW valt onder de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen voor alle zaken die niet expliciet in deze statuten zijn geregeld.

 

 

Ondertekend tijdens de Algemene Vergadering van 23 juni 2020 te Destelbergen.